? :A pz                           PNoq zC Cq                                  

F F kp lz

shode farvadeen bah bah 

F F k xF ,F F kp lz

F F pF lh w qC lz CpC

shode farvadeen bah bah  bass del nesheen bah bah 

Iran shode as nasseemash kholde bareen bah bah 

PhpZ q ˡNA EA A oDF Dv

PNoq kD pF CpV DzF Co D

Saaghee beeyar aan aabe aatashgoon ze charkhosht

maa raa benooshaan jore yee bar yaade Zartosht 

PvC oDF Х p Cl C

PvC oCpF Dk Dp p DV

aknoon nemeedaanee magar fassle bahaar asst

jaamee karam farmaa ke delhaa bee gharaar asst

pk oDkD qC ,pz oDF C Pw

PNCoq Pz A Cp l x

Hasst een bahaare sheereen, as yaadegaare deereen

kass nemeekonad faramoosh Aayeene shat Zaraatosht

----------------

PvC Dhok qo , PvC DD ݡV

PvC CpC ߥi DOvDF ݡV C

jashne neeyaakaan  asst, roozi dirakhshaan asst

Een jashni baassitanee makhssoossi Eron asst

CoDzA oDh q oh kkp DwA

CoDzA pGDJ PNCoq Pz lz

Aanssan ki gardad khor zi khaavar aashikaaraa

shode shat zaraatoshti payaambar aashikaaraa

kp CV Co V oߡ kh l qC

kp DkDz qCppv Co DCpC

as maghdami khod kishvari jam raa javaan kard

Eraaneeyan raa ssarfaraazo shaadimaan kard

Crp pC lz Ckr DJ qC

PNCoq Pz A Cp l x

As keeshi paaki Yazdaan , shode ahriman goreezaan

kass nimeekonad ...t

-------------

A C ok pF , pk P C

F DOvC olC , DvA qolC

ay mil lati deereen, bingar dar een aayeen

andarzi aassimaanee, andar avisstaa been

lC , oCkp , oDO

J Co C  lzDF  koCk x p

goftaari neek, kirdaari neek, andeeshi ye neek

har kass ki daarad baashad oo raa peeshi ye neek

lOvpJ Ckr yo C DloCk

lOw   DV  p  D  CoD  qC lzDF

daarandigaani een ravish Yazdaan parasstand

baashando as yaaraani maa har jaa ki hasstand

PvC DvA ok DN , PvC  DV ykp DN

PNCoq Pz  A Cp l  x

taa gardishi jahaan asst, taa dovri aassimaan asst

kass nimeekonad ....

------------------

uD oJ C ,upv kCq C

uwC oi pk , DvCp ߡ pk

ay zaadi yi ssweerooss. ay pouri kay kavooss

deegar mashoe haraassan, deegar makhor afssooss

PC Mpd qC H F pC OpF

PNoq l oClOC qC lF Z kqp

bigrifti ahreeman bi lab as hayrat angosht

larzad choe beed as ightidaari mahdi Zartosht

DC ok zk pz qC D oC

DF D Co ok DF DN++

hamvaari maa as shar ri doshman dar amaaneem

taa baa hami dar raahi neekeehaa bimaaneem

kDF F k lDJ , kDF D CpC++

PNCoq Pz A Cp l x

Iraani maa ghavee baad, paayandi deeni bihee baad

kass nimeekonad ....

-------------------------------------------------------------

lz kCk pN DF Moߤ F PvC kF J Dkk ok PF kC++

.kߡ OvCh yqJ q C ok pOe pDz qC PvC

Cok qC lF DONoq DvA kCqA ߥh ok Cp pDz uDwdC A DF

Co k Dw aDZ , PvC VN ok FD ,oDVD ߿ Ov ϱ

.kF lCh DV F pOF rB ok PvDv DF